BOARD OF MANAGEMENT

Present Team


Shri Prayasvin B Patel
President
Shri Manishbhai S. Patel
Vice - President
Shri Sumantbhai J. Patel
Trustee
Shri Hemantbhai J. Patel
Trustee


Er. Bhikhubhai B. Patel
Chairman
Dr. S. G. Patel
Hon. Secretary
Dr. Bhavesh Patel
Kulpati


Shri B. P. Patel
Hon. Jt. Secretary
Shri Mehul D. Patel
Hon. Jt. Secretary
Shri R. C. Talati
Hon. Jt. Secretary
Shri K. S. Patel
Hon. Jt. Secretary
Shri V. H. Patel
Hon. Jt. Secretary